ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ใหม่ล่าสุด 2ต.ค.62) 63
โปรแกรม IEP online (ล่าสุด) 64
ebook 33
เอกสารนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ในโรงเรียนเรียนรวม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.52 MB 99
ตัวอย่างแผนเปลี่ยนผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 68
แบบฟอร์มการเปลี่ยนผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 85
เอกสารนำเสนอTransition Plan บรรยายตรัง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.78 MB 463
เอกสารนำเสนอ addie เพื่อการเปลี่ยนผ่าน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.42 MB 88
แบบฟอร์ม SAR พนักงานราชการ ศูนย์ ฯ เขต 4 ตรัง (ฉบับแก้ไขล่าสด) พร้อมคู่มือการประเมินตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.65 KB 183
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 230
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนตอนที่2 วันที่ 15 มิ.ย.60 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.32 MB 114
Power Point การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม วิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14-15 มิถุนายน 60 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.78 MB 164
แบบรายงานระดับผู้ปฏิบัติ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 105
แบบรายงานระดับกลุ่มบริหารงานปี560 Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 104
แบบประเมินพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 106
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 695.3 KB 686
แบบฟอร์มประเมินโครงการแบบ cipp Word Document ขนาดไฟล์ 406 KB 3027
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 192
คู่มือการใช้งาน Progrom IEP Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 3456