ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ใหม่ล่าสุด 2ต.ค.62) 251
โปรแกรม IEP online (ล่าสุด) 423
ebook 178
เอกสารนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ในโรงเรียนเรียนรวม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.52 MB 312
ตัวอย่างแผนเปลี่ยนผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 257
แบบฟอร์มการเปลี่ยนผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 429
เอกสารนำเสนอTransition Plan บรรยายตรัง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.78 MB 1055
เอกสารนำเสนอ addie เพื่อการเปลี่ยนผ่าน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.42 MB 245
แบบฟอร์ม SAR พนักงานราชการ ศูนย์ ฯ เขต 4 ตรัง (ฉบับแก้ไขล่าสด) พร้อมคู่มือการประเมินตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.65 KB 331
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 1007
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนตอนที่2 วันที่ 15 มิ.ย.60 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.32 MB 290
Power Point การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม วิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14-15 มิถุนายน 60 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.78 MB 505
แบบรายงานระดับผู้ปฏิบัติ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 247
แบบรายงานระดับกลุ่มบริหารงานปี560 Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 241
แบบประเมินพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 309
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 695.3 KB 901
แบบฟอร์มประเมินโครงการแบบ cipp Word Document ขนาดไฟล์ 406 KB 8697
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 357
คู่มือการใช้งาน Progrom IEP Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 5090