เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
                                  
                                   อัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
                                                                              "มารยาทดี มีน้าใจ"

 
                                               เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
                                                                                "ศูนย์แห่งการเรียนรู้"

 
                                                                                 ด้านค่านิยมร่วมกัน
                                                                          “ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ตรงเวลา รู้หน้าที่”