ข้าราชการ

นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี
ครู คศ.2

นายสมชัย ช่วยทอง
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรษา ใหม่สวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวพิมพรรณ รักษารักษ์
ครู คศ.1

นายชาติกล้า จันทพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวรุสนีย์ สมานคาน
ครู คศ.1

นางสาวสุนีย์ ด้วงเรือง
ครู คศ.1

นางจารุวรรณ พรหมด้วง
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญประภา หลานวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายใย อภิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิตติวรรณ กังแฮ
ครูผู้ช่วย

นายปารเมษฐ์ แก้วสมุทร
ครูผู้ช่วย

นางขวัญเนตร ลพพึ่งชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวดอกแก้ว มะโนมัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤภัทร บุญเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางจิราภรณ์ ถำวาปี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรทัย เกื้อสุด
ครูผู้ช่วย

นางวราภรณ์ จิตชาญวิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญจน์จิรา การิกาญจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรจิรา มณีรัตนสุบรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจิตรา เกื้อสุข
ครูผู้ช่วย

นางศิรินันท์ จุ้ยมอด
ครูผู้ช่วย