ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อ่าน 44) 10 ต.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 40) 01 ต.ค. 62
ประกาศเรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 64) 30 ก.ย. 62
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 105) 26 ก.ย. 62
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อ่าน 413) 24 ก.ย. 62
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2637) 27 มิ.ย. 62
ประกาศเรื่องการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 359) 27 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 209) 23 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 273) 21 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อ่าน 292) 14 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 381) 18 ก.พ. 62
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 383) 14 ก.พ. 62
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อ่าน 713) 07 ก.พ. 62
ประกาศศูนย์รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 431) 05 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะพนักงานราชการ (อ่าน 16) 11 ต.ค. 61
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 691) 11 ต.ค. 61
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 792) 02 ต.ค. 61
แบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 477) 10 ส.ค. 61
ประกาศเรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 378) 10 ส.ค. 61
เอกสารอบรมโครงการการสร้างความเข้าใจและร่วมมือการจัดระบบบริการการเปลี่ยนผ่านฯ เครือข่ายที่4(7-8 พ.ค 6 (อ่าน 56) 07 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 660) 26 เม.ย. 61
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 430) 24 เม.ย. 61
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (อ่าน 456) 17 เม.ย. 61
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 959) 15 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 764) 12 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 998) 27 ธ.ค. 60
ประกาศเรื่องการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว (อ่าน 812) 16 พ.ย. 60
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม (อ่าน 1009) 17 ต.ค. 60
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1213) 12 ต.ค. 60
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กพิการเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม (อ่าน 1173) 09 ต.ค. 60
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1141) 06 ต.ค. 60
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1429) 21 ก.ย. 60
ประกาศเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาผู้พิการให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ศกศ.4 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 767) 06 ก.ย. 60
ตารางอบรมโครงการ สร้างขวัญแบ่งปันพลังใจให้โอกาสคนพิการในชุมชนฯ (อ่าน 660) 23 ส.ค. 60
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมซ่อมแซมระบบท่อน้ำดี-ระบบท่อน้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล (อ่าน 635) 23 ส.ค. 60
โครงการนิเทศติดตามผลพัฒนาการเด็กพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (อ่าน 693) 23 ส.ค. 60
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผู้พิการให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม (อ่าน 671) 19 ส.ค. 60
ประกาศ เรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2560 (อ่าน 720) 08 ส.ค. 60
ประกาศเรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 663) 08 ส.ค. 60
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 654) 08 ส.ค. 60