พนักงานราชการ

นางปราณี ช่วยทอง
พนักงานราชการ

นางอรพรรณ วรรณโร
พนักงานราชการ

นายประทีป ปานมาศ
พนักงานราชการ

นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์
พนักงานราชการ

นางสาววารุณี ตรุรักษ์
พนักงานราชการ

นางสาวพรพรรณ อาดำ
พนักงานราชการ

นางสาวธิดา คงแดง
พนักงานราชการ

นางสาวฝาตีห๊ะ หลังเกต
พนักงานราชการ

นางสาวเบญจพร สัมพันธมิตร
พนักงานราชการ

นายมนเดช หมิดทองคำ
พนักงานราชการ

นายจักรกฤษ ทองมณี
พนักงานราชการ

นางสาวมลทิรา เนียมชูชื่น
พนักงานราชการ/พนักงานพิมพ์เบรลล์

นางสาวนงนาจ ศรีนคร
พนักงานราชการ/คนครัว

นางศิริพร มัยรัตน์
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑามาศ แก้วลาย
พนักงานราชการ

นางสาวเนตรนภา ไพโรจน์
พนักงานราชการ

นางสาวสุนทรี เมืองน้อย
พนักงานราชการ

นายบาซีร์ พลนุ้ย
พนักงานราชการ