พี่เลี้ยงประจำอำเภอ

-
-

นางสาวสมใจ จันทร์ทอง
พี่เลี้ยงประจำอำเภอปะเหลียน

นางสาวปิยะนุช ทองโท
พี่เลี้ยงประจำอำเภอปะเหลียน

นางปรมตา สิงห์แก้ว
พี่เลี้ยงประจำอำเภอย่านตาขาว

นางสาวอภิษฐา กาลมุล
พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตัง

นางสาวสิรินดา เกื้อรอด
พี่เลี้ยงประจำอำเภอย่านตาขาวกันตัง

นางสาวนวลสิริ สุทธินนท์
พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตัง

นางสาวศศินา บุญมา
พี่เลี้ยงประจำอำเภอสิเกา

นางพรทิพย์ พงษ์แพทย์
พี่เลี้ยงประจำอำเภอสิเกา

นางสาวลัดดาวัลย์ เกิดไก่แก้ว
พี่เลี้ยงประจำอำเภอห้วยยอด

นางสาวพัชรี คงเฝือ
พี่เลี้ยงประจำอำเภอห้วยยอด

นางณุววรณา วีระสุข
พี่เลี้ยงประจำอำเภอรัษฎา

นางบุญเรือง ปลอดอักษร
พี่เลี้ยงประจำอำเภอย่านตาขาว(ครูทรงคุณค่า)

นางเรณู เอียดชะตา
พี่เลี้ยงประจำอำเภอย่านตาขาว