พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสมบูรณ์ จันแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนันทรัตน์ รัตนะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายบันลือศักดิ์ ขวัญเพ็ชร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายปราชญ์ จันทร์สุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายธีรศักดิ์ รัตนบุรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกนกวรรณ จันเพ็ชร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางฉันทนา ก้งจี่
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววรรณวิรินทร์ หลักเพชร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรพรรณ คำรณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวชไมพร แสงแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมณฑา คังฆะมโณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวลภสรดา สินเธียร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายทวีวุฒิ สุโส๊ะ
ยาม

นางสาวสิริรักษ์ ทองรอด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ